ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྟོད་ཆ། གསར་བ། སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ ༦ 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།