གངས་རྩེ་རྟཊ་མའི་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར་སྐབས་དྲུག་པ་སྤེལ་བའི་གསལ་བརྡ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།