༄༅།།བོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཀུན་འདུས་དྲ་བ་དངོས་སུ་ཤར་བ་། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།