༄༅།།དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱིས་ཁམས་པའི་བོད་རིགས་རིག་གནས་ལྟེ་གནས་བསྐྲུན་པ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།