༄༅།།སྤྲུལ་སྐུ་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་གི་ཆ་འཕྲིན་ཁག་གཉིས་པ་དྲ་ཐོག་ཤར་གཏོང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།