ལི་ཐང་རྫོང་དུ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་གླུ་གཞས་སྤྲོ་ཚོགས་འཚོགས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།