བརྙན་ཐུང《ཝ་མོ་གཟན་འགུག》ཅེས་པ་ཆེས་ཐོག་མར་ཨེ་ཤ་ཡའི་བརྙན་ཐུང་དུས་ཆེན་སྟེང་དགའ་རྟགས་ཐོབ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།