སྡེ་རོང་རྫོང་གི་དམངས་སྲོལ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་སྐབས་གཉིས་པ་འཚོགས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།