ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ཐོག་ན་ཁ་པར་བྱང་བུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་འདི་ནས་བཤེར་གནང་དང་། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།