ར་རྔ་ཁ་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གིས་གཟབ་རྒྱས་ངང་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཡོངས་ལ་སྐྱེལ་མ་བྱས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།