༄༅། །བསང་ཆུ་རྫོང་བོད་རིགས་སློབ་འབྲིང་གིས་སྐད་ཡིག་བློར་འཛིན་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་གསུམ་པའི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།