ཀ་རྩོམ་གྱི་བསླབ་བྱ་གཟི་བྱུར་གསབ་མའི་འཕྱང་ཕྲུལ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།