མང་རྫོང་མཁར་གྲོང་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་གཅེས་བཏུས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།