གབ་ཚིག་བྱིས་པའི་མེ་ལོང་ཞེས་བ་བཞུགས་སོ། ། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།