༄༅།།བོད་ཡིག་པར་སྐྲུན་ཡིག་གཟུགས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོ་བྱད། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།