བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྒྱ་དང་བདུན་བཅུ་འདུས་ཡོད།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།

བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྒྱ་དང་བདུན་བཅུ་འདུས་ཡོད།

ཡོང་ཁུངས། : 0    སྤེལ་དུས། : 2016-10-30
ཕབ་ལེན་ལྟེ་གནས །: [ ཕབ་ལེན་ལྟེ་གནས ]    ཕབ་ལེན་གྲངས ། :