ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ།17.མདོ་ཁམས་ཀོང་རྩེད་ར་བའི་ཡུལ་ལྗོངས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།