ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྨད་ཆ། ༡༡ ང་ཚོ་ཡར་ཡར་འགྲོ་དུས། ༼གསར༽ 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།