ལོ་རིམ་བཞི་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྨད་ཆ། 1.མཐུན་པ་སྤུན་བཞི 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།