ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སློབ་སྐབས་དང་པོའི་བོད་སྐད་ཡིག་བར་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཤོག 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།