སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་རྒྱུགས་གཞི། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།