ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཁྲིད་ཟིན །
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཁྲིད་ཟིན །

ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཁྲིད་ཟིན །

སློབ་རིམ: དམའ་གསུམ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-11-19

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         5(O68@LL_261{B@T6S{XWQ5.pngpFV康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།