མཐོ་གཉིས་སྐད་ཡིག་གི་ཁྲིད་ཟིན་གཅེས་བཏུས།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
མཐོ་གཉིས་སྐད་ཡིག་གི་ཁྲིད་ཟིན་གཅེས་བཏུས།

མཐོ་གཉིས་སྐད་ཡིག་གི་ཁྲིད་ཟིན་གཅེས་བཏུས།

སློབ་རིམ: མཐོ་གཉིས་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .pdf

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-12-03

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །