མཐོ་འབྲིང་ངེས་སྦྱོང་དེབ་གསུམ་པ། རྡོ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་ཡོན་ཏན། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།