ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྟོད་ཆ། ༡༢ རྩི་ཤིང་ཨ་མར་བཀོད་པ་ཡོད། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།