ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྨད་ཆ། ༡༤ སྟག་འཇིགས་ཝས་ཁྱེར། ༼གསར༽ 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།