ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྨད་ཆ། སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ། ༧ ༼གསར༽
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྨད་ཆ།  སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ།  ༧ ༼གསར༽

ལོ་རིམ་དང་པོའི་སྨད་ཆ། སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ། ༧ ༼གསར༽

སློབ་རིམ: དང་པོ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .pptx

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2023-02-17

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།