དཔེ་ཆའི་གསར་འགྱུར །
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།

དཔེ་ཆའི་གསར་འགྱུར །ཕྱི་ལོག་པ །

    ངོས:1/1 ངོས་རེར་ནང་དོན་15 འཆར་ཐུབ། སྡོམ་པས་ནང་དོན་15   གཙོ་ངོས  གོང་ངོས  ཞོལ་ངོས  མཇུག་ངོས   

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།