ལོ་རིམ་དགུ་བའི་སྟོད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་དཔྱད་གཞི(ཡིག་གཟུགས་ཧི་མ་ལ་ཡ) 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།