དམའ་གསུམ་བོད་སྐད་ཡིག་དེབ་སྨད་ཆའི་ཁྲིད་ཟིན།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
དམའ་གསུམ་བོད་སྐད་ཡིག་དེབ་སྨད་ཆའི་ཁྲིད་ཟིན།

དམའ་གསུམ་བོད་སྐད་ཡིག་དེབ་སྨད་ཆའི་ཁྲིད་ཟིན།

སློབ་རིམ: དམའ་གསུམ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-03-09

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         QQ图片20200309152315.pngAWM康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།