ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཁྲིད་གཞི །
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཁྲིད་གཞི །

ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཁྲིད་གཞི །

སློབ་རིམ: ལྔ་པ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-04-13

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         6.pngkBw康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།