མཐོ་འབྲིང་ངེས་སྦྱོང་དང་པོ ། ང་ཚོས་སུའི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།