མཐོ་འབྲིང་ངེས་སྦྱོང་དེབ་དང་པོ ། དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་འགྲེལ་བ་རིགས་ལམ་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།