༄༅།།ལོ་རིམ་དགུ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྤྱི་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
༄༅།།ལོ་རིམ་དགུ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྤྱི་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

༄༅།།ལོ་རིམ་དགུ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྤྱི་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

སློབ་རིམ: དམའ་གསུམ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2024-01-07

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།