སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི །
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི །

སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་བར་རྒྱུགས་འདྲི་གཞི །

སློབ་རིམ: ལྔ་པ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2022-05-07

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།