2022ལོའི་དཀར་མཛེས་ཁུལ་བསླབ་ཚན་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་ཚོད་ལེན་རྒྱུགས་གཞི་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་བོད་སྐད་ཡིག། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།