ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྨད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྨད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས།

ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་སྨད་ཆའི་དཀྱིལ་རྒྱུགས།

སློབ་རིམ: ལྔ་པ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .docx

ལས་ཁུངས:མེད། སྤེལ་དུས:2024-05-06

ཡིག་གཟུགས:གཞན་པའི་ཡིག་གཟུགས སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:ཨ་ཁུ་རྟ་རྫི། ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

        མེད།

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།