ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆ ། ༄༅།།རྩྭ་ཐང་དྲན་གླུ།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆ ། ༄༅།།རྩྭ་ཐང་དྲན་གླུ།

ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆ ། ༄༅།།རྩྭ་ཐང་དྲན་གླུ།

སློབ་རིམ: དམའ་གཅིག་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .ppt

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2024-01-04

ཡིག་གཟུགས:པཎྟི་ཡིག་གཟུགས སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

        OwQ康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

        ལྗོངས་ཞིང་ལྔའི་གངས་ལྗོངས་རྟགས་ཅན་གྱི་སྨྱན་མང་ཁྲིད་ཆས་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་ལས་བྱ་དགའ་ཨང་གསུམ་པ་ཐོབ་པ།OwQ康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།