ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆ། མ་ཉལ་ལོངས་ལ་ཕྱོགས་སུ་ལྟོས །
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆ། མ་ཉལ་ལོངས་ལ་ཕྱོགས་སུ་ལྟོས །

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆ། མ་ཉལ་ལོངས་ལ་ཕྱོགས་སུ་ལྟོས །

སློབ་རིམ: དམའ་གཉིས་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .ppt

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2023-04-28

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།