ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ །28 30 31 32
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ །28 30 31 32

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ །28 30 31 32

སློབ་རིམ: དམའ་གཉིས་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .pptx

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2021-08-18

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།