ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྟོད་ཆ ། གསར་པ ། སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ ༧
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྟོད་ཆ ། གསར་པ ། སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ ༧

ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སྟོད་ཆ ། གསར་པ ། སྐད་ཡིག་ཤེས་བྱའི་དགའ་ཚལ ༧

སློབ་རིམ: གསུམ་པ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .pptx

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2023-09-12

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།