བོད་སྐད་ཡིག་ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆའི་བསྐྱར་སྦྱོང་དྲི་གཞི།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
བོད་སྐད་ཡིག་ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆའི་བསྐྱར་སྦྱོང་དྲི་གཞི།

བོད་སྐད་ཡིག་ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆའི་བསྐྱར་སྦྱོང་དྲི་གཞི།

སློབ་རིམ: དམའ་གསུམ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2021-12-18

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         1.pngg1V康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།