༢༠༡༧ལོའི་སློབ་ཚན་དཔྱད་ཞིབ་ཚོད་ལེན་རྒྱུགས་གཞི ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཡིག 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།