སློབ་འབྲིང་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྤྱི་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
སློབ་འབྲིང་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྤྱི་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

སློབ་འབྲིང་ལོ་རིམ་དགུ་བའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྟོད་ཆའི་སྤྱི་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

སློབ་རིམ: དམའ་གསུམ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-11-13

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         444.pngO7m康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།