༢༠༢༡ལོའི་དམའ་གཉིས་ཟླ་དགུ་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཟླ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།