2022ལོའི་དམའ་འབྲིང་ལོ་རིམ་གཉིས་པོའི་བར་རྒྱུགས་རྒྱུགས་ཡིག 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།