ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ། དེ་སྒྲ་བཤད་པ།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ།  དེ་སྒྲ་བཤད་པ།

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ། དེ་སྒྲ་བཤད་པ།

སློབ་རིམ: དམའ་གཉིས་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .ppt

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2021-08-19

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

        sq6康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།