ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྨད་ཆ། གནས་གཞི། དེ་ཉིད། ཚེ་སྐབས། 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།