ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ ། 《ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ》རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་བཤད་པ
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ །  《ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ》རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་བཤད་པ

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆ ། 《ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ》རྨད་བྱུང་གི་དཔེ་བཤད་པ

སློབ་རིམ: དམའ་གཉིས་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .pptx

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-09-03

ཡིག་གཟུགས:པཎྟི་ཡིག་གཟུགས སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         5ER~H[[AM%MA`R{HD73X7GE.pnggO4康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།