ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ།༡
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ།༡

ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆ། ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་ཤེས་བྱ།༡

སློབ་རིམ: དམའ་གསུམ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .ppt

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2021-10-26

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།